Všeobecné obchodné podmienky

Dátum poslednej aktualizácie 10.4.2015

Všeobecné informácie


Služba – dodávanie jedál – „Denne chutné a zdravé jedlá priamo na Váš stôl“ spočíva v prezentácii a objednávaní hotových jedál a stravovacích programov spoločnosti My CarpeDiem, s.r.o. na vlastnej webovej stránke.

Službu je oprávnená využiť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a vyjadrila súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Uzatvorenie zmluvy
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna zmluva na tovar medzi spoločnosťou My CarpeDiem, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, je v rámci služby uzatvorená vždy prevzatím tovaru zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny, ku ktorej dochádza po dodaní jedla (stravovacieho programu) podľa objednávky zákazníka a jeho prezretí na mieste určenom zákazníkom („zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov My CarpeDiem, s.r.o.“).

ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE KLIENTA V PROGRAMOCH CARPE DIEM.


Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii klienta, alebo pri realizácii objednávky. Klient odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú klientom pri registrácii.

Všetky potvrdené prijaté elektronické objednávky sú považované za kúpno-predajnú zmluvu a sú záväzné pre obe zúčastnené strany.

Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdenia uvedené na stránke www.mycarpediem.sk sú informatívne. Účinky potravinových produktov odporúčame konzultovať s ošetrujúcim lekárom najmä u tehotných žien, malých detí a osôb so zdravotnými problémami. Klienti sú oboznámení s alergénmi, ktoré sú uvedené pri každom jedle v jedálničku na stránke, čo potvrdzujú odoslaním objednávky.

I. Účastníci zmluvného vzťahu


Dodávateľ –My CarpeDiem, s.r.o. so sídlom v Michalovciach, Gorazdová 7, PSČ: 071 01, IČO: 48 052 621 , DIČ: 21210003303, bankové spojenie: č. účtu 4021240706/7500 (ďalej len CARPE DIEM). Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 36888/V

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má záujem o stravovanie prostredníctvom CARPE DIEM (ďalej len klient).

II. Predmet plnenia


CARPE DIEM sa zaväzuje na základe uzavretej zmluvy prostredníctvom objednávky pripraviť a dodať jedlá klientovi po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Klient sa zaväzuje pripravené jedlá v zmysle jeho objednávky prevziať a uhradiť dohodnutú čiastku v súlade so zmluvou.

III. Zmluvné povinnosti CARPE DIEM

 • oboznámiť klienta s obsahom zmluvy
 • zaistiť prípravu objednaných jedál a ich distribúciu na dohodnuté miesto
 • zverejniť návod na skladovanie a ohrev jedál na webovej stránke CARPE DIEM
 • pokiaľ si klient neprevezme objednané jedlo, CARPE DIEM nie je povinný ho nahradiť alebo finančne kompenzovať
 • vystaviť daňový doklad – pri potvrdení objednávky alebo pri prevzatí hotovosti od klienta kuriérom- pokladničný doklad
 • ochrániť osobné údaje klienta tak, aby nedošlo k ich zneužitiu
 • zabezpečiť doručenie jedál tak, aby nedošlo k poškodeniu obalu
 • riešiť prípadnú reklamáciu v súlade s reklamačným poriadkom

IV. Zmluvné povinnosti klienta

 • uhradiť dojednanú cenu za všetky objednané jedlá a dopravu v rámci programov CARPE DIEM vo výške a spôsobom stanoveným v objednávkovom formulári
 • prebrať si jedlá na dohodnutom mieste počas rozvozových hodín uvedených na stránke www.mycarpediem.sk
 • reklamovať jedlá v súlade s reklamačným poriadkom
 • zaistiť likvidáciu obalov na svoje náklady
 • vždy sa riadiť návodom na skladovanie a ohrev jedál, ktorý je dostupný na webovej stránke www.mycarpediem.sk
 • klient svojim súhlasom so všeobecnými zmluvnými podmienkami potvrdzuje, že prípadné alergie na potraviny a zdravotné problémy oficiálne písomnou formou oznámi CARPE DIEM a pokiaľ tak neurobí, CARPE DIEM nenesie žiadne následky
 • V prípade, ak má klient život ohrozujúce alergie, objednaním jedla potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň súhlasí, že spoločnosť My Carpe Diem s.r.o. Michalovce nenesie žiadne následky za jeho zdravotný stav.

 • klient svojim súhlasom potvrdzuje, že súhlasí s prebratím všetkých jedál v rámci objednaného programu v rovnakom čase, a že bude dodržiavať skladovacie opatrenia a odporučenia pri ohrievaní jedál. Klient je oboznámený s tým, že mu jedlá budú doručené studené.
 • nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

V. Miesto dodania a prevzatia

 • CARPE DIEM sa zaväzuje počas celej doby trvania zmluvy, dodávať jedlá na dopredu dohodnuté miesto počas rozvozových hodín uvedených na stránke www.mycarpediem.sk
 • CARPE DIEM nenesie zodpovednosť za stratu jedál, v prípade, že jedlá nepreberie sám klient a výslovne trvá na odovzdaní jedál inej osobe.
 • CARPE DIEM dodáva tovar najskôr deň nasledujúci po potvrdení objednávky zákazníkom. CARPE DIEM sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie, ktoré je možné od nej spravodlivo požadovať, aby vykonala dodanie tovaru v dohodnutý deň a v dohodnutom čase. CARPE DIEM nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania spôsobené vyššou mocou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami (napr. havárie a zápchy na cestách).

VI. Cena, spôsob úhrady


1. Cena jedál sa skladá z jednej položky, ak ide o doručenie jedla v rámci mesta Michalovce a jeho prímestských častí:
– samotná cena jedla – ktorá sa odvíja od druhu zvoleného programu a aktuálneho cenníka.
2. Cena jedál sa skladá z dvoch položiek, ak ide o doručenie jedla mimo mesta Michalovce a jeho prímestských častí:
– samotná cena jedla – ktorá sa odvíja od druhu zvoleného programu a aktuálneho cenníka.
– cena za rozvoz – ktorá sa odvíja od lokality doručenia.

Konečná cena CARPE DIEM je súčtom obidvoch položiek. Táto cena je úplná a konečná. O jej presnej výške bude klient informovaný po úplnom vyplnení objednávky a pred samotným ukončením objednávacieho procesu – potvrdením objednávky. Následne je klientovi zaslaná predfaktúra faktúra s celkovou sumou objednávky.

3. Cena dodania
Cena dodania tovaru je zahrnutá v cene tovaru.

Spoločnosť CARPE DIEM dodá tovar spolu s dokladom o kúpe, ktorý obsahuje:

 1. obchodné meno spoločnosti, sídlo, IČO a zápis v obchodnom registri,
 2. adresu prevádzkarne,
 3. dátum predaja,
 4. názov a množstvo tovaru,
 5. Cenu jednotlivého tovaru a celkovú Cenu, ktorú zákazník zaplatil (ďalej len „Doklad o kúpe“).

4. Forma úhrady

Platba v hotovosti kuriérovi, pričom dňom úhrady sa rozumie deň zaplatenia a vystavenia daňového dokladu.

Bezhotovostná platba – uskutočňuje sa bezhotovostným prevodom na bankový účet č. 4021240706/7500, pričom variabilným symbolom je číslo objednávky, ktoré je uvedené na objednávkovom formulári. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania celkovej sumy na bankový účet firmy My CarpeDiem,s.r.o., Michalovce

VII. Doba trvania zmluvného vzťahu


Zmluva vstupuje do platnosti dňom potvrdenia objednávky. Zmluva je platná na dobu určitú, v súlade s dĺžkou potvrdenej objednávky.

Zmluva zaniká nasledujúcimi spôsobmi:

 • uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá
 • neuhradením požadovanej ceny klientom v dobe splatnosti
 • odstúpením klienta v súlade s reklamačným poriadkom. Klient je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť písomnou formou

Spôsob ukončenia zmluvy

Podmienky a dôsledky odstúpenia

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný informovať spoločnosť CarpeDiem o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením na e-mailovej adrese info@mycarpediem.sk, alebo na korešpondenčnej adrese: My CarpeDiems.r.o, Gorazdova 7, 071 01 Michalovce. Na tento účel zákazník môže použiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t.j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní tovaru na hore uvedenú adresu, bude zákazníkovi vrátená kúpna cena tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť zákazníka v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne spoločnosti CARPE DIEM nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola zákazníkovi poskytnutá, znáša náklady za službu zákazník. Ak si zákazník zvolí iný druh doručenia na vrátenie tovaru (pri odstúpení od zmluvy), náklady na vrátenie tovaru budú zákazníkovi kompenzované podľa cenníka za dopravu. Peniaze (kúpna cena) budú zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu na bankový účet zákazníka, cez ktorý bola realizovaná platba za tovar a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo spoločnosti CarpeDiem doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Zákazník dostane cenu vráteného tovaru späť po riadnom splnení všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy. Pri výpočte sumy, ktorá sa má vrátiť, sa použije suma uvedená v doklade o kúpe. Spoločnosť CarpeDiem je povinná prevziať tovar späť a vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby aj bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:

1. Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
2. Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

Zoznam tovarov, od ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy:
1. Všetky potraviny, ktoré sú označené dátumom spotreby,
2. všetky potraviny, kde výrobca určuje podmienky skladovania,
3. tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov.

VIII. Ochrana osobných údajov, súhlas klienta s poskytnutím osobných údajov

CARPE DIEM sa zaväzuje spracovať osobné údaje klienta v súlade so záväznými právnymi predpismi, tiež za účelom riadneho plnenia záväzkov CARPE DIEM vyplývajúcich zo zmluvy a marketingovým účelom CARPE DIEM v oblasti zdravého životného štýlu a stravovania.
CARPE DIEM je tiež oprávnený spracovávať tzv. citlivé informácie klienta ( napr. zdravotné údaje ) a to vždy s výslovným súhlasom klienta. Spracovanie citlivých údajov je nevyhnutné z dôvodov prípadných zdravotných rizík spojených s výživou CARPE DIEM. Tieto údaje sú spracované výhradne zo strany CARPE DIEM ako správcu.
CARPE DIEM si vyhradzuje právo umiestniť štítok s menom a priezviskom klienta, s doručovacou adresou a telefónnym číslom klienta. Klient je povinný po prevzatí tento štítok odstrániť a zlikvidovať takou formou, aby nemohli byť jeho osobné údaje zneužité. Klient uzatvorením zmluvy dáva časovo neobmedzený súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Klient uzatvorením zmluvných podmienok potvrdzuje, že bol dopredu oboznámený s účelom, na ktorý dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, a nemá k tomu žiadne výhrady.

IX. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke http://mycarpediem.sk/.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Klient potvrdením že súhlasí so zmluvnými podmienkami v znení uvedenom na internetovej stránke www.mycarpediem.sk , výslovne prehlasuje, že bol pred uzavretím zmluvného vzťahu vopred zoznámený s obsahom zmluvy vrátane reklamačného poriadku v deň odoslania objednávky. K obsahu tejto zmluvy nemá žiadne výhrady. Potvrdením objednávky považuje všetky zmluvné podmienky za záväzné. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Zmluvnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená dobrovoľne, nebola uzatvorená pod nátlakom a za nápadne nepriaznivých podmienok.

Reklamačné podmienky

Klient môže reklamovať produkt CARPE DIEM za týchto podmienok:

 • pokiaľ je jedlo zdravotne nevyhovujúce
 • pokiaľ bude obal produktu CARPE DIEM poškodený v zmysle hermetického uzatvorenia

Klient má v závislosti od charakteru nedostatku tovaru voči CARPE DIEM nasledovné nároky:

 1. V prípade nedostatku, ktorý možno odstrániť, má klient nárok na jeho bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Namiesto odstránenia môže klient požadovať výmenu tovaru alebo ak sa nedostatok týka len jednotlivej súčasti dodaného tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť nedostatku.
 2. V prípade nedostatkov, ktoré nemožno odstrániť a ktoré nebránia konzumácii tovaru, má klient právo na primeranú zľavu z ceny takéhoto tovaru.
 3. V prípade nedostatkov, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia konzumácii tovaru, má klient právo na náhradu tovaru
 4. CARPE DIEM bezodkladne potvrdí klientovi uplatnenie reklamácie písomne alebo prostredníctvom správy elektronickej pošty. CARPE DIEM vybaví reklamáciu bezodkladne, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje:

  • odovzdanie tovaru po odstránení nedostatku
  • výmena tovaru
  • vrátenie kúpnej ceny za reklamovaný tovar
  • vyplatenie primeranej zľavy z ceny reklamovaného tovaru
  • písomná výzva klientovi na prevzatie ním nárokovaného plnenia
  • odôvodnené zamietnutie reklamácie.

  Predávajúci je povinný vydať klientovi písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia.

  CARPE DIEM zodpovedá za nedostatky, ktoré mal tovar v čase jeho odovzdania klientovi. Nedostatky tovaru je potrebné reklamovať v CARPE DIEM najneskôr v deň dodania tovaru klientovi, inak práva zaniknú. Reklamáciu možno uskutočniť prostredníctvom správy elektronickej pošty alebo písomne, s použitím kontaktných údajov uvedených na internetovej stránke. Pri reklamácii je klient povinný špecifikovať nedostatok dodaného tovaru a nároky, ktoré si z tohto dôvodu voči CARPE DIEM uplatňuje, pričom CARPE DIEM je povinný klienta o jeho nárokoch poučiť.